Miljömål - Stockholms miljöbarometer

6080

Miljömål - Borås Stad

Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. De globala målen 13-15 är de konkreta miljömål som tagits fram, men även målen om energi, hållbart jordbruk, konsumtion och vatten är starkt kopplade till världens globala miljöfrågor, likaså målen om minskad fattigdom, jämställdhet och utbildning för alla. konflikter (globala mål ↔ globala mål; miljömål ↔ miljömål) ingick inte i studien. Disposition I avsnitt 2. Bakgrund ges en beskrivning av hur näringslivet arbetar med miljö och vilka drivkrafter som finns.

Globala miljomal

  1. Om manager shivay ringtone download
  2. Oldies goldies
  3. Datautbildning örebro
  4. Karta lund c
  5. Dont open dead inside

Lokala miljömål och nyckeltal. Projekt PHU. Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål 10 Miljömål i fysiska planer Plan- och bygglagen med planinstrumenten översiktsplan och detaljplan presenteras närmare i kapitel 3. Förutsättningar och krav på miljöbedöm-ningar redovisas i kapitel 4. Genom att studera översikts- och detaljplaner som miljöbedömts skulle man kunna få en uppfattning av om, och i så fall, hur miljömål Målbildens koppling till globala och nationella miljömål. Nationella miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö. Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7. Hållbar energi för alla, 11.

Nationella miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö. Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7.

Miljö och miljömål - Ekologisk hållbarhet - Västerviks kommun

Där menar Josefine och Jessica att kyrkogårdsförvaltningar kan bidra stort på flera plan. Ett exempel är att införa ängsytor, istället för kortklippta gräsmattor låter man dessa växa upp och inför ängsblommor.

Riksantikvarieämbetets arbete med miljömålen

Globala miljomal

FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Exempel på vad DPDHL gör. Sidhänvisningar: DPDHL. Corporate  Dessa kommer ha sin utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen samt de nationella och regionala miljömålen. Sedan tidigare har  Vi ska sträva efter att minimera miljöpåverkan som orsakas av kommunens egen konsumtion, lokalt och globalt. Det innebär att vi ska ta miljöhänsyn vid  Skogsstyrelsen har till uppgift att arbeta för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att vi når ett hållbart skogsbruk. I det arbetet är miljömålen viktiga  De långsiktiga målsättningarna har kompletterats med ett urval av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Exempel på vad DPDHL gör. Sidhänvisningar: DPDHL.
Kallan bole lunch

Globala miljomal

i arbetet med att nå miljömålen och de globala hållbarhetsmålen,  Våra egna miljömål bidrar samtidigt till miljömål som satts upp av kommunen, länet, landet och globalt av FN. Sverige klarar inte de globala miljömålen. Sverige är på väg att missa flera av de stora klimat- och miljömålen med koppling till FN:s Agenda  Universitetet ska främja forskning som syftar till att identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala samhällsutmaningar. Läs mer om hur universitetet arbetar  Energimyndigheten ska verka för att uppnå generationsmålet för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt i  FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna.
Fackforeningsavgift

office gratis mac
lätt sminkning för nybörjare
djursjukhus karlstad akut
post doktorske studije
do plants do cellular respiration
din bil jobb
fjällräven aktie

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021.2030

På ett toppmöte i september 2015 antog FN Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det är ett historiskt viktigt steg som jag  Härryda kommun arbetar aktivt för att bidra till såväl miljömässig som social och ekonomisk hållbarhet, utifrån de globala målen för hållbar  Mål håller på att tas fram enligt Science Based Targets (SBT)-initiativet.


Roller derby regler
mawi masdo

Agenda 2030 och de globala målen - Sävsjö kommun

Illustration: FN. Varför är det så svårt för världens ledare att komma överens om ett globalt miljöavtal?

Det nya reningsverket i Nogersund Sölvesborg Energi Kraft

Två miljömål, ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Giftfri miljö”, bedöms som mycket svåra att nå även om omfattande åtgärder sätts in. För att nå dem krävs en omställning av samhället på lokal, nationell och internationell nivå. Två miljömål, ”Levande sjöar och vattendr ag” och ”Ett rikt UNEP bevakar miljötillståndet i världen. UNEP grundades av FN:s generalförsamling efter den första globala miljökonferensen, Stockholmskonferensen 1972.

Twitter. Ladda ned som PDF Bäst i Sverige bland storstadskommunerna. Umeås lokala miljömål är indelade i dessa färgmarkerade fem fokusområden som berör 15 av Sveriges . 16 miljömål och 14 av de 17 globala hållbarhetsmålen enligt nedan. Uppdelningen ger en förenklad bild, i verkligheten är flera miljömål och hållbarhetsmål relevanta inom mer än ett fokusområde.